24 اسفند سالروز تولد دکتر محمد حریری اکبری نویسنده و پژوهشگر بزرگ آذربایجان

متن کامل

محمد حریری اکبری متولد سال 1322 در تبریز است. او فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشتهٔ علوم اقتصادی و سیاسی از دانشگاه ملی ایران در سال 1348، کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی همان دانشگاه در سال 1358 و دكتری رشتهٔ علوم اجتماعی از دانشكدهٔ ماكسول دانشگاه سيراكيوز نيويورك در سال 1362 است. وی در حال حاضر عضو هيئت علمی و استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبريز است.

 

تحصيلات:

1343 : اخذ ديپلم دوره متوسطه در رشته علوم طبيعي- تبريز.
1348: اخذ درجه ليسانس در علوم اقتصادي و سياسي از دانشگاه ملي ايران-تهران.
1350: اخذ درجه فوق ليسانس در علوم سياسي از دانشگاه ملي ايران – تهران.
1358: اخذ درجه فوق ليسانس در حكومت مقايسه اي از دانشكده/ مدرسه ماكسول دانشگاه سيراكيوز، نيويورك،ايالات متحده.Maxwell School of Syracuse University, USA.
1362: اخذ درجه دكتري در رشته علوم اجتماعي Ph.D.in Social Science از دانشكده/مدرسه ماكسول دانشگاه سيراكيوز، نيويورك، ايالات متحده.

سابقه اشتغال: 

1350: تدريس اقتصاد و بازرگاني بين المللي در انستيتو تكنولوژي بازرگاني تبريز
1351: تدريس علوم سياسي و اداري در مدرسه عالي غزالي، قزوين.
1352: تدريس علوم سياسي و اجتماعي در مدرسه عالي علوم اجتماعي و اقتصادی، قزوين و تدريس علوم سياسي در مدرسه عالي كمپيوتر، تهران.
1353: تدريس اقتصاد ايران در مدرسه عالي علوم بازرگاني، تهران و تدريس علوم اجتماعي در دانشگاه تبريز، تبريز.
1354 –1357: اشتغال تمام وقت به تدريس و مديريت در پستهاي گونه گون در دانشگاه تبريز، تبريز.
1357-1362: اعزام به آمريكا با ماموريت مطالعاتي دانشگاه تبريز جهت اخذ درجه دكتري.
1362-1380: تدريس تمام وقت در دانشگاه تبريز و در مركز مديريت دولتي (تهران، تبريز واروميه) و در سازمان برنامه و بودجه كشور.
1380-1381: گذراندن دوره تخصصي در برنامه " خزر شناسي" مدرسه (دانشكده) علوم سياسي جان.اف.كندي، دانشگاه هاروارد، بوستون، ماساچوست، آمريكا.
Caspian Studies Program in J.F.Kennedy School of Government, at Harvard University.

1380- تا كنون: تدريس و تحقيق تمام وقت در دانشگاه تبريز و در ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي شهر تبريز.

كتابهاي تهيه و تدوين شده:
1349: كريشنا سوامي، حكومت فدرال هندوستان، (تهران: موسسه بهار ايران، 1349)، ترجمه: محمدحريري اكبري، ( از انگليسي به فارسي).
1350: پروفسور پومرانتسوا، افسانه هاي فولكلوريك قفقاز، (تبريز: انتشارات نوبل، 1350)، ترجمه: محمدحريري اكبري، (از انگليسي به فارسي).
1351: محمدحريري اكبري، ريشه هاي فعاليتهاي سياسي دانشجويان، (تبريز: انتشارات نوبل، 1351).
1352: نريمان نريمانوف، برگزيده آثار،  ( تبريز: نشر ابن سينا، 1352)، ترجمه: محمدحريري اكبري، (از تركي آذربايجاني به فارسي).
1353: جفري لويس، كتاب دده قورقود، (تبريز: نشر ابن سينا، 1353)، ترجمه: فريبا عزبدفتري ومحمد حريري اكبري، (از انگليسي به فارسي).
1372: تام باتومور، دبستان فرانكفورت، (تبريز: انتشارات دانشگاه تبريز، 1372)، ترجمه: محمدحريري اكبري، ( از انگليسي به فارسي).
1378: محمد حريري اكبري، مديريت توسعه، (تهران: نشر قطره، 1378).
1380: تام باتومور، جامعه شناسي سياسي، (تهران: نشر قطره، 1380)، ترجمه: محمد حريري اكبري،(از انگليسي به فارسي).
1380: استيون وايت، خرد، عدالت و نوگرايي: نوشته هاي اخير يورگن هابرماس، (تهران: نشر قطره،1380)، ترجمه: محمد حريري اكبري، (از انگليسي به فارسي).
1386: فريتيوف كاپرا،پيوندهاي پنهان،(تهران : نشر ني ، 1386)، ترجمه : محمد حريري اكبري ( از انگليسي به فارسي)

مقالات تهيه و تدوين شده:

الف) به زبان فارسي:
1363: محمد حريري اكبري،"  تئوري وابستگي و انديشه پردازان آن " ، درنشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه تبريز، سال 32، شماره مسلسل 133.
1368: محمد حريري اكبري. " ابن خلدون، پيشتاز علوم اجتماعي،" در كيهان فرهنگي،  سال ششم،شماره 2، ارديبهشت 1368
1369: محمد حريري اكبري، " جنبش عدم تعهد در جهان سوم" ، در، نشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه تبريز، سال 33، شماره مسلسل 134، و آنايرساكوا، " شهرهاي بزرگ در جهان سوم"، در رشد آموزش جغرافيا، ترجمه:  محمد حريري اكبري، سال ششم، شماره 21.
1370: محمد حريري اكبري، "پژوهش پيمايشي و انبوهه داده ها در بررسيهاي اجتماعي و سياسي مقايسه اي،"در ،مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره اول،سال بيست و چهارم. و، جيمز جي، ريد، " اويماق قاجار در دوره صفويه "، در ، يادنامه ميرزا جعفر سلطان القرايي، انتشارات دانشگاه تبريز، شماره 313، ترجمه: محمد حريري اكبري، ومحمد حريري اكبري، " نگرشي تازه بر مفاهيم " ملت" و " دولت" ، در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره چهارم، سال بيست و پنجم.
1372: محمد حريري اكبري، " گفتاري در باره مسايل اجتماعي استراتژي ملي" ، در مجله مديريت دولتي، دوره جديد، شماره بيستم.
1373: محمد حريري اكبري، "نظريه وابستگي و توسعه" ، در مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني،دانشگاه فردوسي مشهد، شماره سوم سال بيست و هفتم، شماره مسلسل 106. و محمدحريري اكبري، " مديريت توسعه فرهنگي" ، در نشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه تبريز، شماره مسلسل 153-154.
1374: محمد حريري اكبري، " توسعه فرهنگي و دبستان فرانكفورت"، در نشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني ، دانشگاه تبريز، سال 38، شماره مسلسل 155. و محمد حريري اكبري، " مسايل بنيادين علوم اجتماعي، در مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان( علوم انساني)، جلد هفتــــــم، شماره هاي 1 و 2.
1375: محمد حريري اكبري، " نوآوري و دگرگوني"، در دانش مديريت  مجله دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، دانشگاه تهران، شماره 31و 32.
1376: محمد حريري اكبري، " هرمنوتيك و علوم انساني و اجتماعي،" در مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره اول و دوم، سال بيست و نهم، شماره مسلسل112-113. و محمد حريري اكبري، " پروژه اي براي احياي تبريز،" در فصلنامه فرهنگي و اجتماعي گفتگو، شماره 18.
1377: محمد حريري اكبري، " دبستان انتقادي و هرمنوتيك"، در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره سوم و چهارم، سال سي ام، شماره مسلسل 118-119و محمد حريري اكبري، " ساماندهي فرهنگي از ديدگاه جامعه شناسي فرهنگ"، در مجموعه مقالات راهبردها و رويكردهاي ساماندهي فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه.
1378: محمد حريري اكبري، " مديريت توسعه و نهادهاي مدني" ، در مجموعه مقالات اولين همايش مديريت توسعه پايدار در نواحي شهري، دانشگاه تبريز و شهرداري تبريز.
1380: محمدحريري اكبري، " هرمنوتيك سهنديه" ، نامه علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، شماره 17. ومحمد حريري اكبري، " دموكراسي و جامعه بدني"، پژوهشنامه دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 29.
1381: محمد حريري اكبري، " توسعه اجتماعي: از وبرتاهابرماس:، مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد ، شماره اول و دوم، سال سي وچهارم، شماره مسلسل 132-133.
1383: محمد حريري اكبري، " انديشه هاي يورگن هابرماس" ، مجله علوم اجتماعي، دانشگاه فردوسي مشهد، دوره اول، شماره 1.
1384: روبن لوي، " ناصر خسرو،" در فصلنامه علمي، فرهنگي و تحقيقاتي كتابخانه مركزي تبريز،دوره جديد، سال دوم، شماره پياپي 17.

24 اسفند 1399
تعداد بازدید: 47

نظرات

دسته بندی محصولات
ارائه کنندگان
ناشر
Yedi Iklim türkçe A1
1,500,000ريال990,000ريال
Yedi Iklim türkçe B1
1,500,000ريال990,000ريال
عاشیق علعسگر گویچه لی
420,000ريال315,000ريال
Yedi Iklim türkçe A2
1,500,000ريال990,000ريال
Yedi Iklim türkçe B2
1,500,000ريال990,000ريال
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×