تاریخ هیجده ساله آذربایجان بازمانده تاریخ مشروطه ایران

تاریخ هیجده ساله آذربایجان بازمانده تاریخ مشروطه ایران

تاریخ هیجده ساله آذربایجان بازمانده تاریخ مشروطه ایران

وضعیت: موجود
پدیدآورنده: احمد کسروی تبریزی
قیمت:  
1,200,000ريال

تاریخ هیجده ساله آذربایجان بازمانده تاریخ مشروطه ایران

نوشته: احمد کسروی تبریزی

باز خوان: مینا جعفرپور عصر

ناشر: نشر اختر

816 صفحه

چاپ چهارم 1398

شابک: 6-002-517-964-978

 

فهرست عناوین

بخش اول

گفتار یکم: شورش اسپهان و بختیاری

گفتار دوم: شورش گیلان

گفتار سوم: آشفتگی کارها و پذیرفتن محمدعلی میرزا مشروطه را

گفتار چهارم: پیشرفت گیلانیان و گشادن ایشان قزوین را

گفتار پنجم: دو دلی آزادیخواهان

گفتار ششم: بدرفتاری های ذوسیان در آذربایجان

گفتار هفتم: گرفتن آزادیخواهان تهران را

گفتار هشتم: برداشتن محمدعلی میرزا از پادشاهی

گفتار نهم: رفتن محمدعلی میرزا از ایران و کارهای دیگر

گفتار دهم: جنبش زنجان

گفتار یازدهم: پیش آمد اردبیل

گفتار دوازدهم: تاراج اردبیل و درآمدن سپاه روس به آنجا

گفتار سیزدهم: پایان کار ملا قربانعلی

گفتار چهاردهم: فیروزی های لشکر دولتی

گفتار پانزدهم: بدرفتاری همسایگان

گفتار شانزدهم: کشته شدن آقای بهبهانی و میرزا علی محمدخان

گفتار هفدهم: پیش آمد پارک اتابک

گفتار هجدهم: یادداشت انگلیس و جوش مردم

گفتار نوزدهم: سال پراندوه 1290

گفتار بیستم: بازگشت محمدعلی میرزا به ایران

گفتار بیست و یکم: فیروزی های دولت

گفتار بیست و دوم: لشکرکشی سالارالدوله و شکست او

گفتار بیست و سوم: آشوب اردبیل و کشته سدن آخوندوف

گفتار بیست و چهارم: سرکشی حاج صمدخان

گفتار بیست و پنجم: جنگ های صمدخان

گفتار بیست و ششم: گرفتاری های آذربایجان

گفتار بیست و هفتم: کشاکش میانه ایران و روس

گفتار بیست و هشتم: دو التماتوم روس و ایستادگی مجلس

گفتار بیست و نهم: شور و خروش مردم ایران

گفتار سی ام: شور و خروش آذربایجان

گفتار سی و یکم: پذیرفتن دولت التماتوم را و بستن مجلس

گفتار سی و دوم: جنگ های خونین تبریز

گفتار سی و سوم: بیرون رفتن مجاهدان از شهر و دیگر پیش آمدها

بخش دوم

گفتار یکم: از روز پنجم دی ماه

گفتار دوم: روز دهم دی ماه

گفتار سوم: درآمدن صمدخان به شهر

گفتار چهارم: آدم کشی های صمدخان

گفتار پنجم: دار زدن پتروسخان

گفتار ششم: دار زدن آقا میرکریم و دیگران

گفتار هفتم: خودکشی شاهزاده امان الله میرزا

گفتار هشتم: دار زدن حاجی تقی با یک گرجی

گفتار نهم: جنبش ملایان برای خواستن محمدعلی میرزا

گفتار دهم: والیگری محمد ولی خان به آذربایجان

گفتار یازدهم: رسیدن سپهدار به تبریز

گفتار دوازدهم: پیش آمدهای ارومی و کشته شدن مشهدی اسمعیل

گفتار سیزدهم: کوچندگان

گفتار چهاردهم: پیش آمدهای گیلان

گفتار پانزدهم: کشاکش مجلس و دولت

گفتار شانزدهم: پس از بسته شدن مجلس

گفتار هفدهم: جنگ های با سالارالدوله و کشته شدن یفرم خان

گفتار هجدهم: بازمانده ی جنگها وسرگذشت یارمحمدخان

بخش سوم

گفتار یکم: گرفتاری های دولت

گفتار دوم: پیش آمدهای آذربایجان

گفتار سوم: کابینه علاالسلطنه و کارهای آن

گفتار چهارم: بازگشت صمدخان به گردنکشی

گفتار پنجم: جنگ جهانگیر اروپا و پیش آمدهای ایران

گفتار ششم: درآمدن عثمانیان به آذربایجان

گفتار هفتم: دنباله جنگ های روس و عثمانی در آذربایجان

گفتار هشتم: مجلس سوم و کارهای آن

گفتار نهم: کوچیدن آزادی خواهان از تهران و بسته شدن مجلس

گفتار دهم: جنگ های کوچندگان با سپاه روس و شکست یافتن ایشان

گفتار یازدهم: دنباله جنگ ها

گفتار دوازدهم: راه آهن جلفا تا تبریز

گفتار سیزدهم: خشکسالی و نایابی

گفتار چهاردهم: بیرون رفتن روسیان از ایران

گفتار پانزدهم: سختی گرفتاری های ارومی

گفتار شانزدهم: کشتن سیمقو مارشیمون را

گفتار هفدهم: جنگ ها با آسوریان و داستان دلگداز سلماس

گفتار هجدهم: درباره آمدن عثمانیان به آذربایجان

گفتار نوزدهم: بازمانده داستان سلماس و ارومی

گفتار بیستم: آشفتگی کارهای تهران

گفتار بیست و یکم: درآمدن انگلیسیان به ایران

گفتار بیست و دوم: آخرین پیش آمدهای جنگ جهانگیر در ایران

بخش چهارم

گفتار یکم: کابینه صمصام السلطنه

گفتار دوم: کابینه وثوق الدوله

گفتار سوم: جنگ با جنگلیان

گفتار چهارم: آغاز کار سیمگو

گفتار پنجم: بار دیگر جنبش دموکرات ها

گفتار ششم: جنگ با سیمگو

گفتار هفتم: داستان هایی که زمینه به برخاستن خیابانی داد

گفتار هشتم: خیزش خیابانی 

گفتار نهم: آزادیستان

گفتار دهم: رفتن خیابانی به عالی قاپو

گفتار یازدهم: پایان کار خیابانی

مشخصات فنی تاریخ هیجده ساله آذربایجان بازمانده تاریخ مشروطه ایران

مشخصات
ناشر
ناشر : اختر
دسته بندی محصولات
مقالات مرتبط با محصول
مقاله مرتبط با این محصول وجود ندارد.
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×