دسته بندی محصولات
فیلتر براساس قیمت
از:
ريال
تا:
ريال
معیارهای جستجو
ارائه کنندگان

محمد حریری اکبری

محمد حریری اکبری متولد سال 1322 در تبریز است. او فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی رشتهٔ علوم اقتصادی و سیاسی از دانشگاه ملی ایران در سال 1348، کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی همان دانشگاه در سال 1358 و دكتری رشتهٔ علوم اجتماعی از دانشكدهٔ ماكسول دانشگاه سيراكيوز نيويورك در سال 1362 است. وی در حال حاضر عضو هيئت علمی و استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبريز است.


تحصيلات:

1343 : اخذ ديپلم دوره متوسطه در رشته علوم طبيعي- تبريز.
1348: اخذ درجه ليسانس در علوم اقتصادي و سياسي از دانشگاه ملي ايران-تهران.
1350: اخذ درجه فوق ليسانس در علوم سياسي از دانشگاه ملي ايران – تهران.
1358: اخذ درجه فوق ليسانس در حكومت مقايسه اي از دانشكده/ مدرسه ماكسول دانشگاه سيراكيوز، نيويورك،ايالات متحده.Maxwell School of Syracuse University, USA.
1362: اخذ درجه دكتري در رشته علوم اجتماعي Ph.D.in Social Science از دانشكده/مدرسه ماكسول دانشگاه سيراكيوز، نيويورك، ايالات متحده.

سابقه اشتغال: 

1350: تدريس اقتصاد و بازرگاني بين المللي در انستيتو تكنولوژي بازرگاني تبريز
1351: تدريس علوم سياسي و اداري در مدرسه عالي غزالي، قزوين.
1352: تدريس علوم سياسي و اجتماعي در مدرسه عالي علوم اجتماعي و اقتصادی، قزوين و تدريس علوم سياسي در مدرسه عالي كمپيوتر، تهران.
1353: تدريس اقتصاد ايران در مدرسه عالي علوم بازرگاني، تهران و تدريس علوم اجتماعي در دانشگاه تبريز، تبريز.
1354 –1357: اشتغال تمام وقت به تدريس و مديريت در پستهاي گونه گون در دانشگاه تبريز، تبريز.
1357-1362: اعزام به آمريكا با ماموريت مطالعاتي دانشگاه تبريز جهت اخذ درجه دكتري.
1362-1380: تدريس تمام وقت در دانشگاه تبريز و در مركز مديريت دولتي (تهران، تبريز واروميه) و در سازمان برنامه و بودجه كشور.
1380-1381: گذراندن دوره تخصصي در برنامه " خزر شناسي" مدرسه (دانشكده) علوم سياسي جان.اف.كندي، دانشگاه هاروارد، بوستون، ماساچوست، آمريكا.
Caspian Studies Program in J.F.Kennedy School of Government, at Harvard University.

1380- تا كنون: تدريس و تحقيق تمام وقت در دانشگاه تبريز و در ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي شهر تبريز.

كتابهاي تهيه و تدوين شده:
1349: كريشنا سوامي، حكومت فدرال هندوستان، (تهران: موسسه بهار ايران، 1349)، ترجمه: محمدحريري اكبري، ( از انگليسي به فارسي).
1350: پروفسور پومرانتسوا، افسانه هاي فولكلوريك قفقاز، (تبريز: انتشارات نوبل، 1350)، ترجمه: محمدحريري اكبري، (از انگليسي به فارسي).
1351: محمدحريري اكبري، ريشه هاي فعاليتهاي سياسي دانشجويان، (تبريز: انتشارات نوبل، 1351).
1352: نريمان نريمانوف، برگزيده آثار،  ( تبريز: نشر ابن سينا، 1352)، ترجمه: محمدحريري اكبري، (از تركي آذربايجاني به فارسي).
1353: جفري لويس، كتاب دده قورقود، (تبريز: نشر ابن سينا، 1353)، ترجمه: فريبا عزبدفتري ومحمد حريري اكبري، (از انگليسي به فارسي).
1372: تام باتومور، دبستان فرانكفورت، (تبريز: انتشارات دانشگاه تبريز، 1372)، ترجمه: محمدحريري اكبري، ( از انگليسي به فارسي).
1378: محمد حريري اكبري، مديريت توسعه، (تهران: نشر قطره، 1378).
1380: تام باتومور، جامعه شناسي سياسي، (تهران: نشر قطره، 1380)، ترجمه: محمد حريري اكبري،(از انگليسي به فارسي).
1380: استيون وايت، خرد، عدالت و نوگرايي: نوشته هاي اخير يورگن هابرماس، (تهران: نشر قطره،1380)، ترجمه: محمد حريري اكبري، (از انگليسي به فارسي).
1386: فريتيوف كاپرا،پيوندهاي پنهان،(تهران : نشر ني ، 1386)، ترجمه : محمد حريري اكبري ( از انگليسي به فارسي)

مقالات تهيه و تدوين شده:

الف) به زبان فارسي:
1363: محمد حريري اكبري،"  تئوري وابستگي و انديشه پردازان آن " ، درنشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه تبريز، سال 32، شماره مسلسل 133.
1368: محمد حريري اكبري. " ابن خلدون، پيشتاز علوم اجتماعي،" در كيهان فرهنگي،  سال ششم،شماره 2، ارديبهشت 1368
1369: محمد حريري اكبري، " جنبش عدم تعهد در جهان سوم" ، در، نشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه تبريز، سال 33، شماره مسلسل 134، و آنايرساكوا، " شهرهاي بزرگ در جهان سوم"، در رشد آموزش جغرافيا، ترجمه:  محمد حريري اكبري، سال ششم، شماره 21.
1370: محمد حريري اكبري، "پژوهش پيمايشي و انبوهه داده ها در بررسيهاي اجتماعي و سياسي مقايسه اي،"در ،مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره اول،سال بيست و چهارم. و، جيمز جي، ريد، " اويماق قاجار در دوره صفويه "، در ، يادنامه ميرزا جعفر سلطان القرايي، انتشارات دانشگاه تبريز، شماره 313، ترجمه: محمد حريري اكبري، ومحمد حريري اكبري، " نگرشي تازه بر مفاهيم " ملت" و " دولت" ، در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره چهارم، سال بيست و پنجم.
1372: محمد حريري اكبري، " گفتاري در باره مسايل اجتماعي استراتژي ملي" ، در مجله مديريت دولتي، دوره جديد، شماره بيستم.
1373: محمد حريري اكبري، "نظريه وابستگي و توسعه" ، در مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني،دانشگاه فردوسي مشهد، شماره سوم سال بيست و هفتم، شماره مسلسل 106. و محمدحريري اكبري، " مديريت توسعه فرهنگي" ، در نشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه تبريز، شماره مسلسل 153-154.
1374: محمد حريري اكبري، " توسعه فرهنگي و دبستان فرانكفورت"، در نشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني ، دانشگاه تبريز، سال 38، شماره مسلسل 155. و محمد حريري اكبري، " مسايل بنيادين علوم اجتماعي، در مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان( علوم انساني)، جلد هفتــــــم، شماره هاي 1 و 2.
1375: محمد حريري اكبري، " نوآوري و دگرگوني"، در دانش مديريت  مجله دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، دانشگاه تهران، شماره 31و 32.
1376: محمد حريري اكبري، " هرمنوتيك و علوم انساني و اجتماعي،" در مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره اول و دوم، سال بيست و نهم، شماره مسلسل112-113. و محمد حريري اكبري، " پروژه اي براي احياي تبريز،" در فصلنامه فرهنگي و اجتماعي گفتگو، شماره 18.
1377: محمد حريري اكبري، " دبستان انتقادي و هرمنوتيك"، در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره سوم و چهارم، سال سي ام، شماره مسلسل 118-119و محمد حريري اكبري، " ساماندهي فرهنگي از ديدگاه جامعه شناسي فرهنگ"، در مجموعه مقالات راهبردها و رويكردهاي ساماندهي فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه.
1378: محمد حريري اكبري، " مديريت توسعه و نهادهاي مدني" ، در مجموعه مقالات اولين همايش مديريت توسعه پايدار در نواحي شهري، دانشگاه تبريز و شهرداري تبريز.
1380: محمدحريري اكبري، " هرمنوتيك سهنديه" ، نامه علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، شماره 17. ومحمد حريري اكبري، " دموكراسي و جامعه بدني"، پژوهشنامه دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 29.
1381: محمد حريري اكبري، " توسعه اجتماعي: از وبرتاهابرماس:، مجله دانشكده ادبيات وعلوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد ، شماره اول و دوم، سال سي وچهارم، شماره مسلسل 132-133.
1383: محمد حريري اكبري، " انديشه هاي يورگن هابرماس" ، مجله علوم اجتماعي، دانشگاه فردوسي مشهد، دوره اول، شماره 1.
1384: روبن لوي، " ناصر خسرو،" در فصلنامه علمي، فرهنگي و تحقيقاتي كتابخانه مركزي تبريز،دوره جديد، سال دوم، شماره پياپي 17.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×